Nya riktlinjer för utredning av astma: PEF-mätning
5 Oct 2023

Nya riktlinjer för utredning av astma: PEF-mätning

Traditionellt har astma diagnostiserats genom spirometri kombinerat med bronkdilatationstest. Men nu, enligt Läkemedelsverkets nya riktlinjer, betonas vikten av en mer omfattande diagnostik.

Istället för att förlita sig enbart på enstaka test, rekommenderas att noggrant övervaka patientens lungfunktion över tid. Genom PEF-mätningar, loggade över två veckor, erhålls en mer nyanserad bild över patientens lungstatus. Varför är detta viktigt? Tänk om du som patient har en period där ditt tillstånd är bra när testet genomförs – då kan resultatet missa tecken på astma, även om du lider av sjukdomen. 

"För att verkligen förstå astma måste vi betrakta lungfunktionen över tid, inte bara vid ett specifikt tillfälle." - Dr. George Grantson

🌬️Vad är PEF-mätning?

PEF står för "peak expiratory flow" och beskriver hur snabbt någon kan blåsa ut luft. AsthmaTuners spirometer fungerar både som lungfunktionsmätare och PEF-mätare, vilket innebär att vårdpersonalen inte behöver förskriva en separat mätare. Patienter behöver inte heller manuellt notera sina resultat – allt sparas automatiskt.

🕖 När ska testet genomföras?

Enligt de uppdaterade riktlinjerna bör patienter genomföra två mätningar dagligen: en på morgonen och en på kvällen. Vid uppkomst av symtom rekommenderas ytterligare mätningar. Syftet är att identifiera eventuella plötsliga förändringar i lungfunktionen.

📏Hur ska mätningar beräknas? 

Enligt GINAs riktlinjer, bestäms dygnsvariationen i PEF genom att subtrahera dagens lägsta PEF-värde från det högsta, och därefter dividera resultatet med medelvärdet av dessa två värden. Detta görs genomsnittligt över en vecka. För varje PEF-mätning bör du använda den högsta av tre avläsningar.

🔍Hur ska värderna tolkas? 

Om dygnsvariabiliteten överskrider 10% för vuxna eller 13% för barn, kan det indikera på astma.

I AsthmaTuner presenteras både daglig variabilitet och ett veckogenomsnitt. Om detta veckogenomsnitt för dygnsvariabiliteten överstiger 10% för vuxna eller 13% för barn, kan det indikera astma. Exemplet i bilden tyder alltså på astma.

Sammanfattning

Astmadiagnostiken har utvecklats. En vanlig lungfunktionsmätning (spirometri) kan inte utesluta astma, eftersom en astma är en variabel sjukdom där lungfunktionen kan variera över tid. Detta innebär att om spirometrin är normal men symtom pekar på astma, bör utredningen fortsätta. Enligt nya riktlinjer kan daglig PEF-mätningar användas, där dygnsvariabiliteten överstiger 10 % för vuxna eller 13 % för barn indikerar på astma.