Astmamedicin lindrar symtom vid långtidscovid- ny norsk studie ger hopp
31 May 2024

Astmamedicin lindrar symtom vid långtidscovid- ny norsk studie ger hopp

I en ny norsk studie, omnämnd i Dagens Medisin och Aftenposten i Norge samt Svenska Dagbladet i Sverige, användes AsthmaTuners utredningsverktyg för att undersöka variation i lungfunktion hos personer med långtidscovid. Resultatet visade att 29 av 30 deltagare fick en ny diagnos: astma.

En ny metod för behandling av långtidscovid

Långtidscovid, ett tillstånd som innebär ett lidande efter en covid-19-infektion, har visat sig vara svår att behandla. Symtom som trötthet, hjärndimma och andnöd kvarstår länge efter den akuta infektionen. En ny norsk studie, ledd av idrottsläkare och forskare Tonje Reier-Nilsen, har upptäckt att astmamedicin kan lindra symtomen hos personer med långtidscovid, även om de inte nödvändigtvis lider av andnöd.

Anmärkningsvärda fynd

I studien, publicerad i tidskriften Heliyon, deltog 30 personer med långtidscovid med varierande symtom. Patienterna använde AsthmaTuner för att genomföra en utredning och forskaren fann en lungfunktionsvariabilitet som motsvarar astma hos 29 av 30 och dessa upplevde en förbättring efter att ha använt astmamedicin.

Postviral astma som möjlig förklaring

Reier-Nilsen misstänkte att symtomen vid långtidscovid kan bero på en form av postviral astma, ett tillstånd som kan uppstå efter olika virusinfektioner. Hon noterar att en del av symtomen vid långtidscovid kan orsakas av just andningssvårigheter. Även milda luftvägsproblem, som inte nödvändigtvis ger märkbar andnöd, kan därför spela en roll i de kvarstående symtomen som många med långtidscovid upplever.

Hur astmamedicin fungerar

Astmamediciner innehåller ofta antiinflammatoriska steroider och bronkdilaterare som hjälper till att minska inflammation och öppna upp luftvägarna. Även om personer med långtidscovid inte har klassisk astma, kan de ha milda inflammationer i luftvägarna som förvärrar deras symtom. Genom att använda astmamedicin kan denna inflammation minskas, vilket leder till förbättrad andningsförmåga och allmän hälsa.

Uppmaning till vårdpersonal

Reier-Nilsen understryker vikten av att vårdpersonal är öppna för nya behandlingsmetoder och anpassar behandlingarna efter individens behov. Hon uppmanar kollegor att överväga astmamedicin som ett potentiellt behandlingsalternativ för personer med långtidscovid, särskilt för de som kämpar med oförklarliga symtom.

Uppföljning av behandling

Med AsthmaTuners behandlingsverktyg kan du följa upp effekten av behandlingen med trendgrafen för att se utvecklingen av lungfunktion och symtom över tid.

Slutord

Studien representerar ett viktigt steg framåt i förståelsen och behandlingen av långtidscovid. Trots att mycket fortfarande är okänt om detta tillstånd, ger Reier-Nilsens forskning hopp om att det finns effektiva sätt att lindra symtomen. För personer med långtidscovid kan detta innebära en bättre vardag och en snabbare återgång till normal funktion och livskvalitet.